Resevillkor

Resevillkor 2024

Nedan angivna resevillkor (allmänna och särskilda) samt övriga upplysningar och fakta på Merlot Resors hemsida reglerar förhållandet mellan resenären och Merlot Resor AB. I den mån dessa villkor avviker från allmänna resevillkor i enlighet med överenskommelse mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation gäller här angivna villkor.

Beställning - Anmälan

Vid beställning av resa betalas en anmälningsavgift av 4.000 kr som är en dellikvid av resans pris. I och med anmälan accepterar den resande Merlots resevillkor och anmälan är bindande för Merlot och resenären när anmälningsavgiften kommit Merlot tillhanda. Om anmälningsavgiften ej är betald inom tidsfristen som anges på fakturan, står det Merlot fritt att annullera beställningen utan varsel.

Betalning av resa

Slutbetalning skall vara Merlot tillhanda senast 45 dagar före avresedagen. Om Merlot ej erhållit betalning inom fristen, kan resan betraktas som annullerad och eventuellt säljas till någon annan.

Priser

Priserna baserar sig på valutakursen 1€ = 11SEK. Om valutakurser, flygpriser eller annat ändrar sig väsentligt förbehåller Merlot sig rätten att höja eller sänka priserna. Om en prisökning utgör 8% eller mer av resans pris, har den resande rätt att avbeställa resan och få inbetalat belopp tillbaka. Ev. valutatillägg beräknas genom att multiplicera kostnader i € med valutakursdifferensen. Vid anmälan kortare tid än 40 dagar före avresa kan Merlot ej garantera att resans pris blir det som angivits på hemsidan.

Resenärens ändring av reseavtalet

För varje ändring av reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med Merlot Resors merkostnader, dock lägst 300 kr.

Ändrings- och avbeställningsregler

Ändringar och avbeställningar gjorda av resenären:

  1. För resor med reguljärflyg måste separat flygbiljett ställas ut till varje resenär. Enligt gällande regler kan en biljett inte ändras sedan biljetten är utställd (vilket sker ca tre veckor före avgångsdatum) utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning och avbeställningsreglerna enligt nedan gäller alltså även ändringar.
  2. Avbeställes resan fram till 91 dagar före avresedagen, motsvaras kostnaden av anmälningsavgiften.
  3. Avbeställes resan 90 till 41 dagar före avresedagen, är kostnaden 30% av resans pris.
  4. Avbeställes resan 40 till 8 dagar före avresedagen, är kostnaden 50% av resans pris.
  5. Avbeställes resan 7 till 0 dagar före avresedagen är kostnaden 100% av resans pris.
  6. Individuellt bokade flygbiljetter återbetalas ej. Vid avbokning fram till 8 dagar före avresa tillkommer kostnaden för individuellt bokad flygbiljett utöver ordinarie avbokningskostnad.
  7. Avbeställes bokad elcykel fram till 8 dagar före avresedagen är kostnaden 1.000 kr, därefter 100% av hyreskostnaden.

Merlot Resors förpliktelser

Merlot förpliktar sig att genomföra resan som den beskrivs på hemsidan. Om det inte anmäler sig tillräckligt antal deltagare på en gruppresa, kan Merlot inställa resan senast 30 dagar före avresedagen. Med "tillräckligt antal" avses 14 deltagare eller fler. Om det uppstår händelser som gör det omöjligt att genomföra resan, såsom den beskrivs på hemsidan, har Merlot rätt att göra förändringar vad gäller vägsträckningar, boende och annat till andra likvärdiga alternativ eller rätt att inställa resan mindre än 30 dagar före avresa

Den resandes förpliktelser

Den resande ska vid avresan ha giltig flygbiljett och legitimation. Den resande bör ha utökad reseförsäkring och avbeställningsskydd. Den resande förpliktar sig att rätta sig efter de regler och bestämmelser som är angivna av offentliga myndigheter och Merlots representanter. Den resande har fullt ansvar för att cykeln under den tid den ej är inlåst i av Merlot hänvisat utrymme, förvaras på ett betryggande sätt. Om din hemförsäkring/reseförsäkring inte täcker stöld av hyrcykel kan du teckna en separat försäkring via ex. ERV Reseförsäkring. Den resande får själv ta ansvar för att följa trafikregler och vara måttlig med intag av alkohol under resan.

Bagagetransport

Bagagetransporten är begränsad till den tyngre delen av bagaget (kläder, litteratur, souvenirer etc). Det är inte tillåtet att lämna värdesaker som pengar, smycken, kamera o.dyl med bagagetransporten. Värdesaker måste resenären alltid ha med sig och själv ta ansvaret för betryggande förvaring.

Flyg och andra transportmedel

I samtliga Merlots resepaket till Frankrike och Spanien ingår reguljärflyg från Stockholm/Arlanda och Köpenhamn/Kastrup, för Göteborg/Landvetter se respektive resmål. Möjlighet till anslutningsflyg från andra städer finns i vissa fall, mot pristillägg. Resepaket kan även bokas utan flyg, varvid resans pris reduceras med ett av Merlot förutbestämt belopp, beroende på vilket resepaket som är aktuellt. Ansvar för flyg-, tåg- och bussresor, som t.ex. hastigt uppkomna förändringar eller förseningar utanför Merlots kontroll, vilka medför problem eller olägenheter för den resande att nå fram till resans startpunkt eller att komma hem efter resans slut, åvilar respektive transportföretag, då Merlot endast förmedlat en reguljär biljett, vilken inkluderats i resans totala pris.

Fel eller brist

Vid eventuella fel eller brister, skall den resande omgående, på plats, påtala detta till Merlots representant, reseledare, eller direkt till Merlots kontor i Sverige, så att detta omedelbart kan åtgärdas; i annat fall kan den resande förlora rätten till eventuell kompensation.

Resegaranti

Merlot Resor har genom Kammarkollegiet fastställd resegaranti. För upplysningar, se www.kammarkollegiet.se.

Bilder och foton

Merlot Resor förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera insända bilder och foton från genomförda resor.